Historia
Zespołu Szkół im. KOP
w Szydłowcu

Ważną rolę w powstaniu szkoły zawodowej w Szydłowcu odegrał kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 Jan Mieczysław Stobbe. Jemu w głównej mierze oraz gronu pedagogicznemu należy zawdzięczać powstanie naszej szkoły.

W sierpniu 1946 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach wystosowało pismo do kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 o założeniu i lokalizacji Publicznej Szkoły Dokształcania Zawodowego w Szydłowcu. Placówka istnieć miała przy tejże szkole podstawowej, a obowiązki dyrektora Kuratorium powierzyło kierownikowi Szkoły Podstawowej Janowi Mieczysławowi Stobbe. W dniu 13 października 1946 roku odbyło się pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Szydłowcu.

W roku szkolnym 1946/47 do szkoły uczęszczało 48 uczniów kształcących się w zawodach: mechanik-ślusarz, krawiec męski, krawiec damski i garbarz. W szkole uczyło 13-tu nauczycieli.

3 lutego 1947 roku szkoła zmieniła swą nazwę na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. W roku szkolnym 1948/49 obok naboru do klas I-szych, powstała w szkole klasa wstępna uzupełniająca przygotowanie uczniów w zakresie szkoły podstawowej, dla kandydatów, którzy nie przekroczyli 16-tu lat życia.

Od 1949 roku szkoła zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Drzewną podległą od czerwca 1949 roku Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego określał obowiązujące programy nauczania, wydawał instrukcje realizowania programów i podręczników przedmiotów ogólnokształcących oraz określał zasady organizowania szkół. Bezpośredni nadzór nad Zasadniczą Szkołą Metalowo-Drzewną w Szydłowcu sprawował organ terenowy CUSZ - Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Kielcach.

W 1956 r. nadzór nad szkołą objął Minister Oświaty. Szkoła borykała się z wieloma trudnościami. Z powodu braku naboru zlikwidowano dział metalowy pozostawiając jedynie dział drzewny.

Sytuacja poprawiła się w 1957 roku. Szkołę w całości z ulicy Zamkowej 4 przeniesiono na teren byłej "Fabryki Bryczek" - Braci Węgrzeckich przy ulicy Kościuszki 11. Zwiększono wówczas liczbę kierunków kształcenia do dwóch: drzewny i metalowy, a szkoła przyjęła nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Z dniem 1 września 1959 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego powierzyło funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Janowi Ziółkowi. Już w roku szkolnym 1960/61, dzięki operatywności nowego dyrektora szkoła kształciła młodzież w kierunkach: drzewnym, metalowym i odzieżowym, w specjalnościach: stolarz meblowy, ślusarz oraz krawiec miarowy damski.

W 1964 roku nadano szkole imię Wojsk Ochrony Pogranicza. W roku szkolnym 1965/66 rozszerzono kierunek metalowy o specjalność tokarz. W 1966 roku ukończono budowę i wyposażenie internatu, a 1 września 1967 roku oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny szkoły.

Tego samego roku powstało Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem. Od tej chwili szkoła nosiła nazwę Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Wojsk Ochrony Pogranicza. W rok później utworzono Technikum Mechaniczne dla pracujących. W tym roku szkolnym zlikwidowano dział odzieżowy. W roku szkolnym 1971/72 wprowadzony został kierunek kształcenia wielozawodowego. Młodzież w szkole uczyła się przedmiotów ogólnokształcących, a praktyczną naukę zawodu pobierała w zakładach rzemieślniczych.

W roku szkolnym 1973/74 powstało 5-letnie Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. Była to jedna klasa, która szkołę ukończyła w 1978 roku. W roku 1982 Technikum Mechaniczne 5-letnie reaktywowano.

W roku 1975 szkoła przeszła pod zwierzchnictwo Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu. 12 maja 1978 roku, decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania, lokalizację w budynku Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. WOP w Szydłowcu, uzyskała Zasadnicza Szkoła Rolnicza i 3-letnie Technikum rolnicze dla pracujących. Od tego roku szkoła nosi miano Zespołu Szkół Zawodowych im. WOP. Po trzech latach wspólnej działalności, decyzją Wojewody Radomskiego z dnia 9 września 1981 roku utworzono Zbiorczy Zakład Szkolny o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Szydłowcu z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych im. WOP. Trwało to do 7 września 1985 roku, kiedy to nową decyzją Wojewoda Radomski włączył ponownie Zespół Szkół Rolniczych do Zespołu Szkół Zawodowych im. WOP w Szydłowcu.

Szkoła dalej ulegała przeobrażeniom. Likwidowano jedne kierunki kształcenia, a powoływano inne bardziej przydatne. W 1979 roku zorganizowano Technikum Drzewne na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ze względu na niewielką ilość kandydatów technikum przestało istnieć aż do roku 1992, kiedy to reaktywowano je, ale na podbudowie szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1983/84 powołano kierunek elektroniczny w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Od tej chwili szkoła kształciła młodzież w specjalnościach: monter podzespołów elektronicznych, monter RTV. Kierunek mechaniczny również uległ przemianom i kształcona młodzież w specjalnościach: mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych oraz mechanik maszyn i urządzeń skrawających. W 1987 roku powstało 5-letnie Technikum Elektroniczne na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej o specjalności automatyka przemysłowa. W 1991 r. specjalność ta została zamieniona na elektronikę ogólną, a w 1993 r. - na technik systemów komputerowych.

Wiosną 1989 roku powołano przy Zespole Szkół Zawodowych Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego.

Od początku istnienia szkoły stanowisko dyrektora zajmowali:

Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji
dyrektora szkoły

od

do

Jan Mieczysław Stobbe

01.09.1946

30.06.1949

Franciszek Dąbrowski

01.08.1949

20.04.1956

Wiktor Łabuz

01.05.1956

31.08.1956

Mikołaj Zajączkowski

01.09.1956

30.11.1957

Tadeusz Gromski

01.12.1957

30.06.1058

Tadeusz Szewczyk

01.09.1958

30.06.1959

Jan Ziółek

01.09.1959

31.08.1981

Marian Niewadzisz

01.09.1981

08.10.1983

Barbara Mizielińska

01.11.1983

31.08.1986

Jakub Bajer

01.09.1986

30.06.1989

Kazimierz Trepczyński

17.09.1990

31.07.2004

Grażyna Waszczyk

01.08.2004

31.01.2005

Maria-Małgorzata Michajłow

01.02.2005

 

Na początek strony