HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2022/2023

LP Działanie Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 maja do 30  maja 2022 r. do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca  do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 13 lipca 2022 r.
4 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 20 lipca 2022 r.
5 Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 21 lipca do 27 lipca 2022r. do godz. 15.00
7 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 28 lipca 2022 r. godz. 14.00
8 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  do 2 sierpnia 2022 r.
9 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły