HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

LP Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). od 15 maja 2023 r.  
do 19 czerwca 2023 r. 
do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 12 lipca 2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 21 lipca 2023 r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 15 maja 2023r . 
do 24 lipca 2023 r.
6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 21 lipca 2023 r. 
do 26 lipca 2023 r. 
do godz. 15.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 lipca 2023 r. 
do godz. 14.00
8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 1 sierpnia 2023 r.
9. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły